L'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties

Amb l'objectiu de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19, se suspenen els termes i els terminis administratius com una de les mesures
adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara el estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i pel Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front
a l'impacte econòmic i social de l'COVID- 19.
El còmput dels termes i terminis es reiniciarà en el moment en què perdi vigència la
normativa reguladora abans assenyalada o, si s'escau, les pròrrogues d'aquesta.
No se suspenen termes ni interrompen terminis d'aquells procediments i resolucions que
vinguin motivats per fets justificatius de l'estat d'alarma.
En els casos en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, es podrà
acordar, de manera motivada, algunes mesures que es limitaran a l'estrictament
necessari, sempre que les persones interessades estiguin d'acord.
Arribat el moment, s'avisarà en aquesta Seu electrònica de la data en la qual queden
reactivats tots els termes i terminis.
Aquestes mesures no impedeixen que vostè pugui iniciar o continuar realitzant els seus
tràmits electrònics des d'aquesta Seu electrònica

La Seu electrònica de l'Ajuntament és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament.