NOTA INFORMATIVA

Per a l'atenció presencial a les persones físiques en l'oficina municipal d'atenció a la ciutadania (*OMAC), a de sol·licitar-se CITA PRÈVIA en http://citaprevia.novelda.es o trucant al telèfon 965.601.010 (De 9:00 a 14:00), per a la realització dels següents tràmits:

  •     Gestions padró (altes, baixes, variacions i certificats)
  •     Registre de sol·licituds i documents
  •     Certificats digitals
  •     Autoliquidacions / liquidacions

AVÍS IMPORTANT: De conformitat amb el que disposa el punt desè de la Resolució de 20 de maig, de 2020 per la qual s'ordena la publicació de l'acord d'autorització de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març , que deroga la disposició addicional tercera de l'esmentat Reial Decret, el còmput de l'termini assenyalat s'iniciarà el dia 1 juny 2020.

AVÍS: El dia 7 de juliol de 2020 va produir una caiguda de la seu electrònica durant 11 hores (De les 12:00 fins a les 23: 00h). Per tant, aquestes hores no compten com a hores hàbils en el còmput dels terminis administratius, en aplicació de l'art. 31.2.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques.Benvinguts a la Seu Electrónica
El Ajuntament de Novelda a casa, sense esperes, sese cues, sense horaris.